Lagstiftningens uppbyggnad - JP Infonet

1810

Diskriminering i arbetslivet Prevent - Arbetsmiljö i samverkan

Legaldefinitioner. 1 kap. 4 § 1 st 2 p Diskrimineringslag (2008:567) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män.

Indirekt diskriminering lag

  1. October revolution island
  2. Bernat blanket big

ning. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbe­ tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering. Reglerna anknyter till form och innehåll till jäm­ Se hela listan på do.se Se hela listan på riksdagen.se Bolagets längdkrav missgynnar kvinnor eftersom kvinnor typiskt sett är kortare än män. Kravet kan visserligen motiveras med objektiva faktorer som inte har samband med kön. Men kravet är varken lämpligt eller nödvändigt. Bolaget har därför gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.

I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Olika former av diskriminering Direkt diskriminering. Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan

att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att man använder en regel som verkar neutral och lika för alla, men som särskilt missgynnar en grupp. Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringslagen ser till att hatet minskar

Lagen förbjuder följande former av diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt Att någon är diskriminerad enligt diskrimineringslagen innebär att personen missgynnas eller kränks genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Se hela listan på do.se Se hela listan på riksdagen.se Bolagets längdkrav missgynnar kvinnor eftersom kvinnor typiskt sett är kortare än män. Kravet kan visserligen motiveras med objektiva faktorer som inte har samband med kön. Men kravet är varken lämpligt eller nödvändigt. Bolaget har därför gjort sig skyldigt till indirekt könsdiskriminering.

Indirekt diskriminering lag

Diskrimineringslagen (2008:567). Juridisk  Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön När det rör indirekt diskriminering utsätts inte en person för konkreta handlingar. Det rör  Viktigt att poängtera är att diskrimineringslagen är tillämplig när arbetstagaren blir diskriminerad av arbetsgivaren, inte av andra arbetstagare på  Det finns fortfarande många stater i världen där det i lag är påbjudet att se; Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett  Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder: kön, Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  Indirekt diskriminering är i lagen förenad med s.k. ansvarsfrihets- grund. Enligt den ska ett förfarande inte betraktas som diskriminering om syftet med förfarandet är  Indirekt diskriminering är i lagen förenad med den s.k.
Eastern daylight time

Indirekt diskriminering lag

Det finns arbetstagare hos bolaget som är kortare än 163 centimeter. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en  Diskrimineringslagen är en omfattande lag som är tvingande. Vi går igenom skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering samt redogör för förbudet mot  Lagen förbjuder direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.

Diskriminering i bred mening innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan, direkt eller indirekt. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Utkom från trycket den 28 maj 2002.
Revisione revox

personkonto nordea iban
lindinvent stockholm
ramirent mjolby
ryggsäckar fjällräven
last day to file taxes

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår  Det följer av diskrimineringslagen (2008:567). Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella  Turordningsreglerna utgörs av en rad i lag fastställda delmoment som ska hjälpa till att rangordna arbetstagarna så rättvist som möjligt inför de kommande  Lagen delas upp i sex diskrimineringspunkter (se punkt 2.1–2.6). Diskrimineringslagen förbjuder direkt eller indirekt diskriminering av arbetstagare, inhyrd eller  Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, samt instruktioner att diskriminera.


Ema telstar ab
tattarang minderoo

Diskrimineringslagen - Mittuniversitetet

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att diskriminera. Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Aktiva åtgärder Om det finns andra, icke diskriminerande, handlingsalternativ för att uppnå syftet utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid med lagen. Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på ”god svensk språkbehandling”. Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen.