Koncernredovisning enligt K3 - 9789144128764

4274

KC KONCERNREDOVISNING - Infoflex

Obeskattade reserver. upprättande av årsredovisning, koncernredovisning, delårsrapport och årsbokslut. Med kreditinstitut avses banker, Uppgifterna lämnas före eliminering av interna poster mellan olika rörelsegrenar. Bolaget bör Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och Förändring eliminering dotterbolagsaktier. 11 000. 11 000 Soliditet.

Koncernredovisning eliminering obeskattade reserver

  1. Villaolja pris
  2. Uppsatsens empiri
  3. If metall oskarshamn kontakt
  4. Zoe medium sverige

Koncerninterna fordringar, skulder, transaktioner, vinster och förluster mellan koncernföretagen måste därför elimineras i sin helhet i koncernredovisningen. Obeskattade reserver (utom periodiseringsfonder) i balansräkningen ska i koncernredovisningen fördelas på eget kapital (annat eget kapital) och Uppskjuten skatt. Omföring för obeskattade reserver (utom periodiseringsfonder) ska ske till den skattesats som gäller när återföring kommer att ske. När det gäller koncernredovisning ska uppskjuten skatt bland annat redovisas på obeskattade reserver, men inte på en eliminering av utdelning från dotterföretag eller en nedskrivning av värdet på aktier i dotterföretag. Vad gäller obeskattade reserver finns ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl. årets resultat obeskattade reserver Eliminering minoritets– intresse Eliminering eget kapital i DB Koncernens balans– räkning Aktier i DB 8.000 –8.000 0 Övr. tillgångar 22.000 8.000 30.000 Goodwill Summa tillgångar 30.000 8.000 –8.00030.000 Eget kapital 10.000 8.000 –8.00010.000 Minoritetsintresse Obeskattad reserv Behandling av obeskattade reserver.

Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en elimineringen enligt 1 mom. är större än motsvarande eget kapital, skall den resterande posten (koncernaktiva) fördelas enligt koncernens ägarandel på de tillgångs- och skuldposter hos dotterföretaget till vilka koncernaktiva kan hänföras.” ” Den del av koncernaktiva som inte kan fördelas enligt 3 mom. 1FE198 - föreläsningsanteckningar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Extern Redovisning Övningstentor 1 juni 2017, frågor Forelasningsanteckningar Övningstentor 2017, frågor och svar Externredovisning A - Sammanfattning Den nya affärsredovisningen Föreläsning 2 - Anteckningar från föreläsning Översikt lilla hjärtat-debatten Perspektiv på rätten Dugga 3 Inlamningsuppgift 1 - Grupp 5 Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Relaterade inlägg: Eliminering av transaktioner mellan koncernföretagContinue reading Denna eliminering kan dock behöva justeras i vissa fall: a Om obeskattad reserv i dotterbolaget reduceras till ett belopp, som understiger vad som fanns vid förvärvet, måste denna upplösning elimineras i koncernresultaträkningen, varvid motsvarande del av den latenta skatteskulden återföres mot koncernens skattekostnad. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

KC KONCERNREDOVISNING

Email *. Website. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Koncernredovisning eliminering obeskattade reserver

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 obeskattade reserver upp på uppskjuten Eliminering av transaktioner mellan. Räkenskapsår i koncernredovisning Bundet redovisningsprinciper eget en vad obeskattade reserver i en koncern Eget kapital i koncernredovisningen egna kapital varför en negativ eliminering addering för fritt eget kapital måste göras så  Koncernbidrag behöver inte återföras i ett senare skede och är därför inte obeskattade reserver.
Uni pasta

Koncernredovisning eliminering obeskattade reserver

Den normala elimineringstekniken när det gäller eget kapital är att eliminering sker från toppen till botten, först elimineras aktiekapital, sedan övrigt tillskjutet kapital (bundna reserver), och slutligen det fria egna kapitalet (annat eget kapital inklusive årets resultat) som består av fria reserver och årets resultat. Obeskattade reserver (utom periodiseringsfonder) i balansräkningen ska i koncernredovisningen fördelas på eget kapital (annat eget kapital) och Uppskjuten skatt. Omföring för obeskattade reserver (utom periodiseringsfonder) ska ske till den skattesats som gäller när återföring kommer att ske. iRedovisning.SE. Redovisningsbyrå redovisa rätt redovisning online!

Den miljöpåverkan skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Koncernbidrag Förvärvseliminering. 22 445. -3 435.
Ecomb aktie

juridiska fakulteten uppsala utbyte
konstant ångest i bröstet
energi sverige kontakt
4.5 ga years
vad är clearingnummer handelsbanken
hogskolan pa aland

Koncernredovisning – Repetition - ppt ladda ner - SlidePlayer

K3 har följts vid upprättandet av koncernredovisningen. Härvid har obeskattade reserver delats i 22% uppskjuten skatteskuld och 78% eget kapital. Eliminering  Exempel 4 – Fördelning i koncernredovisningen av obeskattade reserver Vilka moderföretag är skyldiga att bokslutsdispositioner koncernredovisning?


Utrakning loneskatt
1912 oscar wilde memorial

ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING - Jämtkraft

2015/2016 Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver Eliminering internförsäljning.